About UPSC

Home /UPSC /UPSC Honors

The 4th UPSC Sci-tech Award National outstanding planner

2019-09-23

WU Zhiqiang (Tongji University)

YANG Tao (Nanjing City and Transport Planning & Design Institute Co., Ltd)

FENG Changchun (Peking University)

LI Heping (Architecture and Urban Planning, Chongqing University)

LIU Qizhi (Wuhan Land Resources and Planning Bureau)

FANG Chuanglin (Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS)

SI Maxiao (Urban Planning & Design Institute of Shenzhen)

SONG Xiaodong (College of Architecture and Urban Planning, Tongji University)

ZHANG Shaokang (Vice Mayor of City of Dongguan)

YUAN Xin (THUPDI)