About UPSC

Home /UPSC /UPSC Honors

The 3rd UPSC Sci-tech Award National outstanding planner

2019-09-23

WANG Fuhai( LAY-OUT Planning Consultants Co., Ltd)

YANG Jianqiang(Southeast University)

ZOU bing(Shenzhen Planning and Land Development Research Center)

ZHOU Qinghua(Xi’an Jianda Institute of Urban Planning and Design)

JIN Zhongmin (Shanghai Institure of Urban Planning and Design Institute)

XU Suning( Harbin Institute of Technology)

PENG Yaoling(Chongqing Planning & Design Institute)

PENG Zhenwei(College of Architecture and Urban Planning, Tongji University)