About UPSC

Home /UPSC /UPSC Council

UPSC Sixth Council

2022-07-14

UPSC Sixth Council

The leading and decision-making organ of UPSC is the sixth council, which consist of 237 council members, and 55 standing council members who meet at least once a year for general decisions. UPSC council board consists of 1 president, 1 executive vice president and 11 vice presidents.


UPSC Council Board

President

·YANG Baojun


Executive Vice-president

·SHI Nan


Vice-president

·WANG Kai

·WANG Jianguo

·WANG Shusheng

·WU Jiang

·SUN Yimin

·HE Xinghua

·ZHANG Jie

·ZHANG Wenzhong

·ZHANG Shaokang

·ZHAO Yanjing

·ZHOU Lan

·DUAN JIn


Secretary General

·SHI Nan(Part time)


Deputy Secretary Generals

·QU Changhong

·GENG Hongbing